Asociación Bodhicitta

Escola de l'Ésser

Mediateca Meditativa

Enciclopedia de Dharma

Mantra de les cent síl·labes

Mantra de les cent síl·labes

El mantra de les cent síl·labes (Tibetà ཡིག་བརྒྱ་, yik gya) de Vajrasattva és així:

oṃ vajrasattvasamayam anupālaya vajrasattvatvenopatiṣṭha dṛḍho me bhava
sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava
sarvasiddhiṃ me prayaccha sarvakarmasu ca me cittaṃ śreyaḥ kuru hūṃ
ha ha ha ha hoḥ bhagavan sarvatathāgatavajra mā me muñca vajrī bhava mahāsamayasattva āḥ

Traducció

OM

La més excel·lent exclamació de lloança

VAJRASATTVA SAMAYA

Samaya de Vajrasattva:

MANUPALAYA VAJRASATTVA

Oh Vajrasattva, protegeix el samaya

TENOPA TISHTHA DRIDHO ME BHAWA

Que romanguis ferm en mi

SUTOKHAYO ME BHAWA

Concedeix-me completa satisfacció

SUPOKHAYO ME BHAWA

Creix dins meu (augmenta el valor positiu dins meu)

ANURAKTO ME BHAWA

Sigues bondadós amb mi

SARWA SIDDHI ME PRAYACCHA

Concedeix-me tots els siddhis

SARWA KARMA SU TSA ME

Mostra’m tots els karmes (activitats)

TSITTAM SHREYANG KURU

Fes que la meva ment sigui bona, virtuosa i auspiciosa!

HUNG :

L’essència del cor, la síl·laba llavor de Vajrasattva

HA HA HA HA:

Simbolitza els quatre incommensurables, els quatre empoderaments,
els quatre goigs i els quatre kāyes.

HO :

L’exclamació d’alegria per aquest assoliment.

BHAGAWAN SARWA TATHAGATA

Oh beneït, que encarnes tots els Vajra Tathagatas

VAJRA MA ME MUNCA

No m’abandonis

VAJRI BHAWA

Concedeix-me la realització de la Naturalesa Vajra

MAHA SAMAYASATTVA

Oh gran Samayasattva

AH

Fes-me un amb tu

 

100 síl·labes

Les 100 síl·labes es compten així:

[Om] vaj ra sat tva sam a yam an u pal a ya vaj ra sat tva ten op a ti shta dri to me bha va su tosh yo me bha va su posh yo me bha va an u rak to me bha va sar va sid dhi me pra yac ccha sar va kar ma such a me chit tam shri yang ku ru hung ha ha ha ha ho bha ga van sar va ta tha ga ta vaj ra ma me muñ cha vaj ri bha va ma ha sam a ya sat tva a hung [phe]

Ensenyances per a aprofundir

Pdf: La ecuanimidad inconmensurable” de Erric Solomon

Video: Mantra de les cent síl·labes (1h.)

 

Crèdits

Traduït per l’equip de traductors de l’ Asociación Bodhicitta Escola de l’Ésser
de l’original Hundred syllable mantra de Rigpa Wiki.
(https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Hundred_syllable_mantra)
Publicat a l’Enciclopèdia de Dharma al març de 2021.

Aquest mantra de vint-i-sis síl.labes pertany al Tantra arrel  de Mañjuśrī .
Quan es col.loca dins d’algun text, evita que la persona que trepitgi
o passi per sobre d’aquest text, acumuli  karma negatiu.